JustMakeWeb.com

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บโรงแรม

รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว ,

ลงโฆษณาฟรี

VPS ราคาถูก

รับทำเว็บไซต์
สมาชิก
งานรักษาความปลอดภัยทำไมต้องใช้เรา ผังองค์กร การฝึกอบรม การฝึกประจำปี ภาพกิจกรรม อัตราคาบริการ และวิธีชำระเงิน

กฏระเบียบข้อบังคับและวินัย

Bookmark and Share
วินัย และโทษทางวินัย
        วินัยเป็นข้อบังคับ หรือข้อกำหนดที่ห้างฯ ได้กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานให้แก่พนักงานของห้างฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตาม และ ละเว้นข้อห้ามทั้งปวง เพื่อความสงบสุข ก่อให้เกิดความร่วมมือ และให้ความเป็นธรรมต่อส่วนรวมต่อไป
        การกระทำ หรือละเว้นการกระทำในสิ่งต่อไปนี้ ห้างฯถือว่า เป็นการกระทำผิดกฎระเบียบวินัยของห้างฯ พนักงานผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทางวินัย ดังต่อไปนี้
 
1.ระเบียบวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
         1.1 พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบ สนใจ และรับทราบนโยบาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด และข้อบังคับในการทำงาน ตลอดจนคำสั่งของห้างฯ เป็นข้อปฏิบัติสืบไป โดยจะปฏิเสธว่าไม่ทราบไม่ได้
         1.2 พนักงานต้องเคารพ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา โดยไม่แสดงอาการอันหยาบคาย ก้าวร้าว หรือกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา
         1.3 พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร เสียสละ อดทน และตั้งใจ นอกเหนือจากงานประจำแล้ว ห้างฯอาจมอบหมายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของห้างฯให้ปฏิบัติได้
         1.4 พนักงานต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน หรือเปลี่ยนวัน เวลา การปฏิบัติงานตามความจำเป็นที่ห้างฯกำหนดด้วยความเต็มใจทุกกรณี
         1.5 พนักงานต้องสวมใส่ชุดเครื่องแบบพนักงานที่ห้างฯกำหนดเท่านั้น และติดบัตรประจำตัวพนักงานตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน
         1.6 พนักงานต้องไม่ละทิ้งหน้าที่ ขาดงาน หรือหยุดงานโดยไม่มีเหตุอันควร หรือมาปฏิบัติงานสายบ่อยครั้ง หรือกลับก่อนเวลาเลิกงานบ่อยครั้ง 
         1.7 พนักงานต้องไม่จงใจ หรือมีเจตนาปฏิบัติงานล่าช้า
         1.8 พนักงานต้องไม่กระทำการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้ห้างฯ ได้รับความเสียหาย
         1.9 พนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีความสามัคคี และให้ความร่วมมือประสานงานกันตลอดจนไม่ก้าวก่ายงานของหน่วยงานอื่น เว้นแต่ได้รับมอบหมาย
        1.10 ห้ามพนักงานขูด ขีด ลบ แก้ไข เคลื่อนย้ายหรือทำลาย ประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับฯ หรือ ประกาศคำสั่งต่างๆ ของห้างฯ
        1.11 พนักงานต้องสนใจงานที่ทำและจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการทำงานอันจะก่อให้เกิดความอันตรายและเสียหายแก่ ชีวิต/ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ของลูกค้า และห้างฯ
        1.12 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องรับผิดชอบพนักงานในสังกัดบังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของห้างฯ อย่างเคร่งครัด
        1.13 ห้ามพนักงานปิดประกาศ ปิดป้าย ชักชวน ยั่วยุ นัดพบ นัดประชุม หรือแจกจ่ายเอกสาร หรือสิ่งตีพิมพ์อันจะนำมาซึ่งความวุ่นวาย หรือความไม่สงบเรียบร้อยภายในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจของห้างฯ
        1.14 ห้ามพนักงานเปิดเผยข้อมูล หรือข้อความใดๆ อันอาจเป็นเรื่องปกปิดเกี่ยวกับกิจการของห้างฯ หรือค่าจ้าง/เงินเดือน และผลประโยชน์อื่นๆ ของห้างฯ
        1.15 ห้ามพนักงานทำการเรี่ยไรใดๆ เป็นเจ้ามือหวย หรือกระทำการใดๆที่มีผลประโยชน์ในด้านกำไรในสถานที่ปฏิบัติงาน
 
2. ระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติ
        2.1 พนักงานจะต้องละเว้นไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่ว อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่หมู่คณะ หรือห้างฯ
        2.2 ห้ามพนักงานใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ หรือกล่าวถ้อยคำ หรือกระทำอื่นใดที่อาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ไม่กล่าววาจาส่อเสียด ยุยงส่งเสริม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีระหว่างพนักงาน หรือห้างฯ หรือก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่ลูกค้าผู้ว่าจ้างและผุ้เข้ามาติดต่อ
        2.3 ห้ามพนักงานกระทำการ หรือสนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายพนักงานด้วยกัน หรือกับบุคคลอื่น
        2.4 ห้ามพนักงานนำ หรือพกอาวุธ วัตถุระเบิดทุกชนิดเข้ามาในสถานที่ปฏิบัติงาน เว้นแต่อุปกรณ์ป้องกันภัยที่ทางห้างฯจัดหาให้เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
        2.5 ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกเวลาทำงาน
        2.6 ห้ามพนักงานนำสุรา สิ่งมึนเมา หรือยาเสพติดให้โทษเข้ามาในสถานที่ปฏิบัติงาน หรือมีอาการมึนเมาในขณะปฏิบัติงาน
        2.7 ห้ามพนักงานปลอมแปลงเอกสาร หรือรายงานเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ห้างฯ
        2.8 ห้ามพนักงานหลับ นำอาหารมารับประทาน อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ เล่นเกมหรือคุยวิทยุสื่อสารอันไม่ใช่สาระเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ระหว่างปฏิบัติงาน
        2.9 ห้ามพนักงานลักขโมย หยิบฉวย เคลื่อนย้ายทรัพย์สินของห้างฯ/ ผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ
       2.10 ห้ามมิให้หัวหน้าผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน ล่วงเกินทางเพศแก่พนักงาน
       2.11 พนักงานต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับซึ่งทางห้างฯตกลงไว้กับผู้ว่าจ้างด้วยความเต็มใจและเคร่งครัด
 
3.ระเบียบวินัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและความปลอดภัย
        3.1 ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบโดยเด็ดขาด เว้นแต่สถานที่ที่ผู้ว่าจ้างจัดไว้ให้
        3.2 พนักงานต้องรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งอุปกรณ์ เครื่องใช้ และทรัพย์สินของห้างฯ ที่ตนเองใช้อยู่เสมอ
        3.3 พนักงานต้องไม่ทำลาย หรือทำให้เสียหายแก่เครื่องมือ เครื่องใช้ ทรัพย์สินของห้างฯ และไม่นำไปใช้เป็นการส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาต
        3.4 ห้ามพนักงานนำบุคคลภายนอก เข้ามาภายในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
        3.5 พนักงานต้องตรวจสอบดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง โดยปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาการว่าจ้างอย่างเคร่งครัด เมื่อพบสิ่งผิดปกติต้องแจ้งให้ทางห้างฯทราบในทันที
       
ในกรณีต่อไปนี้ทางห้างฯถือเป็นความผิดร้ายแรง และมีโทษไล่ออกโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และจะไม่ได้รับค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ
        1.ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนาต่อห้างฯ
        2.กระทำการใดๆ ที่เป็นการจงใจทำให้ห้างฯ ได้รับความเสียหาย
        3.ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ ประกาศของห้างฯ หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฏหมายของผู้บังคับบัญชา หรือห้างฯ และทางห้างฯได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วซึ่งหนังสือเตือนนั้นมีผลบังคับใช้ 1 ปีนับแต่วันที่พนักงานได้รับทราบหนังสือเตือน เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงห้างฯไม่จำเป็นต้องตักเตือน
        4.ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันควร
        5.กระทำโดยประมาท เลินเล่อ จนเป็นเหตุให้ห้างฯได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินอย่างร้ายแรง
        6.ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
        7.ก่อการทะเลาะวิวาท ทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันละกัน หรือผู้อื่นในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน
 
โทษทางวินัย
        โทษทางวินัยมี 4 สถาน พนักงานที่กระทำผิดวินัยจะได้รับการลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณีเป็นรายๆไป ซึ่งอาจเป็นโทษสถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้
        1.ตักเตือนด้วยวาจา และปรับเป็นเงิน
        2.ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และปรับเป็นเงิน
        3.พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
        4.ไล่ออก
        การลงโทษพนักงาน ก่อนที่จะลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดทุกครั้ง ห้างฯจะสอบสวนความผิดนั้นๆ โดยละเอียดและจะแจ้งให้พนักงานทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้นและการลงโทษ โดยให้โอกาสพนักงานชี้แจงเหตุผลต่างๆได้ และห้างฯจะให้ความเป็นธรรมอย่างดีที่สุด